ข่าวสารองค์กร

Share

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ สมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559

สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ สมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559

สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ สมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

Read more

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ……………………………………………………………………  &nb...

Read more

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี พร้อมกระบะ และเหล็กคอกแป๊บน้ำ (ประปา)

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี พร้อมกระบะ และเหล็กคอกแป๊บน้ำ (ประปา) --------------------------------...

Read more

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ -------------------------------------------------...

Read more

ร่างประกวดจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ร่างประกวดจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ --------------------------------------------- สวนสั...

Read more

สอบราคาจ้างปรับปรุงดาดฟ้าหลังคาส่วนแสดงแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงดาดฟ้าหลังคาส่วนแสดงแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ------------------------------------------------------- สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคา...

Read more

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท ๙๖ หลุม พร้อมอุปกรณ์

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท ๙๖ หลุม พร้อมอุปกรณ์ --------------------------      สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีคว...

Read more

ตำรวจภูธรภาค 5 มอบใบประกาศเกียรติคุณ

ตำรวจภูธรภาค 5 มอบใบประกาศเกียรติคุณ

     เมื่อวันนี้ 7 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น.พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบช.ภ.๕ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ติณภัทร ภุมรินทร์ รอง ผบช.ภ.๕ (บร) มอบใบประกาศเกียรติคุณให้นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ...

Read more

ร่าง TOR อาหารสัตว์ ประเภทที่ 5

                             รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)1. ความเป็นมาสวนสัตวเชียงใหม เปนศูนยกลางการทองเท...

Read more

ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว) ประจำป+ 2559 ภายในสวนสัตว)เชียงใหม

1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว) ประจำป+ 2559 ภายในสวนสัตว)เชียงใหม$ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)/หน$วยงานเจาของโครงการ สวนสัตว)เชียงใหม$2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 17,328,027.- บาท (สิ...

Read more

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานดูแลทำความสะอาดอาคารและห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมางานดูแลทำความสะอาดอาคารและห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ---------------------------------         &nbs...

Read more