banner-panda banner-aquarium banner-snowdome banner-birdpark

ticket-panda

บัตรผ่านประตูสวนสัตว์

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๑๐๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)       ๒๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บัตรเข้าชมหมีแพนด้า 

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๕๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)     ๒๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บัตรเข้าชมอควาเรียม

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๒๙๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)     ๑๙๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บัตรเข้าชมสโนว์โดม

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๑๕๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)      ๑๐๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บัตรนั่งรถบริการ

บัตรผู้ใหญ่ (ชาวไทย) ๓๐ บาท

บัตรเด็ก (ชาวไทย)     ๒๐ บาท
เด็กสูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.

บริการเช่ารถกอล์ฟ

ชั่วโมงแรก    ๓๕๐ บาท/ชั่วโมง

ชั่วโมงต่อไป  ๓๐๐ บาท/ชั่วโมง

สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดให้บริการเวลา 8:00 น. - 18:00 น. ทุกวัน
ชมเป็นหมู่คณะ ติดต่องานการตลาด 053-221179 ต่อ 151,152,153 (กรุณาแจ้งทราบจากเว็บไซต์) 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมการเข้าร่วมอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 8

Share

รายละเอียดการรับสมัครเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer) รุ่นที่ 8
- รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 19 เมษายน 2560
- อบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ ” วันที่ 22-23 เมษายน 2560
- สวนสัตว์เชียงใหม่จะมีเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสวนสัตว์เพื่อนาไปประกอบ
การพิจารณาการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่อไป
- สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มาปฏิบัติงานช่วยเหลือสวนสัตว์ต้องสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
คุณสมบัติของเยาวชนอาสาสมัคร
1. กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
3. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4. ไม่เคยต้องโทษ
5. ผ่านการอบรม พร้อมกับสอบภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ
6. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการ
7. ต้องเป็นผู้เสียสละ ตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน
8. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่
Tel. 053-210374 หรือ 090-4872527

11

news-pr news-org
 
banner-mnre
banner-zpo
banner-dusit
banner-kkz
banner-korat
banner-songkla
banner-ubon
banner-kkn
banner-elephan
zoolover
banner-qsbg
iso9001-2008
banner-waza
banner-seaza
banner-sponser
nopets
tripadviser
banner-boxing
4737162
วันนี้
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
3180
114761
258571