เนื้อหา

World Association for Zoos and Aquariums (WAZA)

Share

"World Association for Zoos and Aquariums (WAZA)"

WAZA logo1 

         World Association for Zoos and Aquariums (WAZA)  เป็นองค์การระดับโลกที่มีสมาชิกเป็นสวนสัตว์และ    อควาเรี่ยมชั้นนำของโลก เป็นที่ชุมนุมของสัตวแพทย์  นักวิชาการและผู้บริหารสูงสุดของสวนสัตว์ชั้นนำทั่วโลกที่เป็นสมาชิกสวนสัตว์จากทั่วโลก เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อการอนุรักษ์ ( United  for  Conservation )  WAZA  เดิมใช้ชื่อ  International  Union  of  Directors  of  Zoological  Gardens  ( IUDZG )  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  ค.ศ.1935  ที่บาเซิล  สวิตเซอร์แลนด์  และยุติบทบาทลงในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่  2  จนถึงปี 1964  ที่ ร็อตเตอร์ดัม  โดยกลุ่มของผู้อำนวยการสวนสัตว์จากกลุ่มพันธมิตร  ต่อมาปี  2000  IUDZG  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  WAZA  เพื่อความเป็นสถาบันที่ทันสมัยและปฏิบัติงานในระดับโลก  ปัจจุบันมีสวนสัตว์และอควาเรี่ยมชั้นนำกว่า  300  แห่งทั่วโลก  เป็นสมาชิกของสถาบันแห่งนี้  มีเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน 1,200 องค์กรทั่วโลกการที่สวนสัตว์ใดๆ จะเป็นสมาชิกของ  WAZA  ได้นั้น จะต้องเป็นสวนสัตว์ที่มีการบริหารที่ได้คุณภาพมาตรฐาน  และมีความเป็นสากลมีการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข  จริยธรรม  คุณธรรม  และได้ยอมรับจากสมาชิกเดิมก่อนโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมสวนสัตว์โลกแห่งแรกของอาเซียน  และสวนสัตว์อื่นๆในสังกัดองค์การสวนสัตว์  ได้รับเข้าเป็นสมาชิกตามมาอีก  4  แห่งด้วยกันคือ  สวนสัตว์ดุสิต  สวนสัตว์เชียงใหม่  สวนสัตว์นครราชสีมา  และ  สวนสัตว์สงขลา  อย่างไรก็ตามองค์การสวนสัตว์มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสวนสัตว์ไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง