วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Share

vision

วิสัยทัศน์ขององค์การสวนสัตว์ฯ

“เป็นสวนสัตว์สีเขียวที่มีมาตรฐานสากลและเป็นผู้นำ ด้านการอนุรักษ์ วิจัยและเรียนรู้สัตว์ป่า ภายใต้การบริหารจัดการ การบริการที่เป็นเลิศ"
 

พันธกิจขององค์การสวนสัตว์ฯ

 
  • -   มีการจัดการด้วยความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
  • -  เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ศักยภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้มีสมรรถนะขั้นสูงในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้เป็นพลวัตร
  • -   มีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่า มีนโยบายและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้สวนสัตว์มีการบริหารจัดการองค์กรสีเขียวตามมาตรฐานสากล รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
  • -  พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  • -   มีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมในการบริการที่ดี ให้บริการอย่างมืออาชีพ
  • -  มุ่งการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมและสร้างนวัตกรรม (Innovation)
  • -  พัฒนาระบบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO Friendly) ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่ส่งเสริมการเป็นสวนสัตว์สีเขียวและสนับสนุนการขยายฐานรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต

vision-mission

วิสัยทัศน์ของสวนสัตว์เชียงใหม่

เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา อนุรักษ์วิจัย และการท่องเที่ยวทางด้านสัตว์ป่า ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ

 

นโยบายในการดำเนินงานของผู้อำวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

๑.ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

๒.ปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์และผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

๓.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส่ และมีค่านิยมหลัก ๑๒ ปราการ

๔.ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และอาหารสัตว์ต้องมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

๕.สนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานและอาหารสัตว์เชียงใหม่ทุกระดับ ส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างได้รับความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่

๖.ปลูกฝังให้พนักงานและลูกจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบการทำงานได้และ มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร

๗.นำระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

๘.ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และหาวิธีการเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่อง เช่น เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจัดทำโปรโมชั่นพิเศษ

๙.มุ่งเน้นพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

๑๐.มุ่งเน้นพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวควบคู่กับแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

๑๑.มุ่งเน้นอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากและงานวิจัยต่างๆ

๑๒.ดำเนินนโยบายสวนสัตว์เชียงใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Zoo) อาทิ โครงการนำมูลสัตว์มาจัดจำหน่าย

๑๓.พัฒนาสวนสัตว์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ มีการปลูกพืชที่สัตว์สามารถกินได้

๑๔.เป็นพันธมิตรกับส่วนแบ่งภารตลาดต่างๆ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการเชิงธุรกิจร่วมกัน

๑๕.มุ่งเน้นการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ ศูนย์รับร้องทุกข์ ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 

พันธกิจของสวนสัตว์เชียงใหม่

๑.ให้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบอย่างยั่งยืน
๒.ปรับปรุงสถานที่แสดงสัตว์ให้ใกล้เคียงธรรมชาติ
๓.จัดภูมิทัศน์บริเวณสวนสัตว์ให้สวยงามตลอดปี
๔.ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวชมได้ตามมาตรฐานสากล
 
 

VisionMissionValues
เป้าประสงค์

๑. ยกระดับมาตรฐานสวนสัตว์และศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์ป่าไทย สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน

๒. สร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ภายใต้การกำกับดูแล ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาสวนสัตว์ด้วยองค์ความรู้และใช้วิธีบริหารจัดการสมัยใหม่อย่างมืออาชีพเพื่อสร้างประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare and ethics) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ใกล้เคียงธรรมชาติอย่างมีความสุขในสวนสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาให้สวนสัตว์เป็นศูนย์การเรียนรู้และสร้างสรรค์ (Learning and Creativity) ของเยาวชน รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและให้ ความสำคัญเป็นพิเศษแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินการและ นวัตกรรม (Innovation) ของศูนย์วิจัยเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างพันธมิตรและความร่วมมือทั้งในประเทศไทย / อาเซียน และประเทศอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาและยกระดับคุณภาพสวนสัตว์ไทยสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างความสมดุลในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและการขยายฐานรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน