ผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่

Share

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
นายนิพนธ์  วิชัยรัตน์

     
 ..................


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
นายวุฒิชัย ม่วงมัน

   
 ..................


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
นายวิทยา สิงห์คำ

   
  ..................

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางกรองแก้ว ทัปนวัชร์

 
     ..................

sajika
หัวหน้างานธุรการ 
นางศจิการ์ จันทาทอง

     ..................

fai

หัวหน้างานการเงิน 

นางสาวอัฌชา  ชิงชัย

     ..................

Oo

หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ
 นายวชิรกร คุณใจดี 

     ..................

 

ae 001

หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ 
นางนิลพันธุ์  แย้มคลี่

     ..................

TUM

หัวหน้างานบุคลากร 
นางสาวณัฎฐา จอมดวง

   ..................

Tae

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 
นางสาว สุวลักษณ์ ธรรมเชื้อ

 
     ..................

pririn

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวไพรรินทร์ ยานะ

     ..................

หัวหน้างานวางแผนและประเมินผล 
นางสาวสุวดี ช้องวรากุล

     ..................

edd

หัวหน้างานการตลาดและกิจกรรมสัมพันธ์ 
นางณัฐพิมล ฤกษะเสน

     ..................

Pooh

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายฉัตรนารถ โอภาส

     ..................

aon

หัวหน้างานสิทธิประโยชน์ 
นางสาวเจียรไน คำนวณศิลป์

   ..................

Joe

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์ 
นายพิชิต ชิตมินทร์

 
     ..................

Fan

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
นายถิรายุ ชูเชาวน์ 

     ..................

Dach

หัวหน้างานบำรุงสัตว์ปีก 
นายนฤเดช ศรีวิชัย

     ..................

Sit

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้อยคลาน
นายประสิทธิ์ ศรีวงศ์ 

     ..................

พล

หัวหน้างานโภชนาการสัตว์ 
นายพนธนันท์ ชิดสนิท

   ..................

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 
นางสาว รสสุคนธ์ จุยคำวงศ์

 
     ..................

Muttawan

หัวหน้างานสื่อการศึกษา

นางสาวมัทวัน  บุญพงศ์

     ..................

หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

นางสาวทิพาภรณ์  มาเป็ง 

     ..................

Mam

รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมการศึกษาในระบบ 

นางสาวชวนพิศ ชัยประยูร

   ..................

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ 
นายทินกร กุลวาชัย

 
     ..................

หัวหน้างานพืชสวนและการตกแต่ง 
นางสาววาสนา ปุจฉาการ

     ..................

Nueng

หัวหน้างานช่างโยธา

นายเดชภาธร ยินดีรส 

     ..................

tanu

หัวหน้างานซ่อมบำรุง
นายธนู  วรรณวาธิกุล

     ..................

Kunw

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
นายณรงค์ศักดิ์ แย้มคลี่

   ..................

10-5-2559 9-20-30

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ 

นายไมตรี  อินโปธา

 
     ..................

kannikar

หัวหน้างานอนุรักษ์ 
นางสาวกรรณิการ์  นิ่มตระกูล

     ..................

Dang

หัวหน้างานวิจัย 
นางสาวจารุณี ไชยชนะ

     ..................

kwanrean

หัวหน้างานสุขภาพสัตว์ 
นางสาวขวัญเรือน  ดวงสอาด

     ..................

pewl

หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ 
นายครรชิต สุขโข

   ..................

               หัวหน้าศูนย์พัฒนาสมรรถนะ                 สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์
นางพรทิพย์  บุตรน้ำคำ